Jednostka Strzelecka 4018 otrzymała osobowość prawną
Jednostka Strzelecka 4018 otrzymała osobowość prawną (KRS: 0000612605). Jest to kolejny krok w naszym rozwoju! Celem Stowarzyszenia jest: a) Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz praktycznego,
b) udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo, c)nieustanne dążenie do podnoszenia umiejętności strzeleckich Członków, d) organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym, e)zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej, f) działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei kolekcjonerskich na terenie Polski, g)propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych będących odbiciem zainteresowań Członków, h) popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej, i) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, myśliwskiego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych, j) wspieranie Członków w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, k) pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, l) kształtowanie u Członków patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich, m)wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą. Załączamy też link do statutu stowarzyszenia "Jednostka Strzelecka 4018". -1-StatutJS4018zdnia30.12.2015
Categories: Informacje