STATUT
-1-StatutJS4018zdnia30.12.2015

STATUT STOWARZYSZENIA

Jednostka Strzelecka 4018”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Jednostka Strzelecka 4018” i nazywane jest w dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”.

 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „JS 4018”, posiadać sztandar, używać własnych proporców, znaków, odznak oraz pieczęci zgodnie z ustaleniami Zarządu Stowarzyszenia oraz obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Straszyn.

 3. W wypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 5. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 176) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II.

Cele Stowarzyszenia

§ 4.

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

Strzelectwo Sportowe i Kolekcjonerstwo Broni

 1. popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz praktycznego, W szczególności z zakresu musztry, struktury i organizacji oddziałów wojskowych, sztuki przetrwania, taktyki, umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią

 2. udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo,

 3. nieustanne dążenie do podnoszenia umiejętności strzeleckich Członków,

 4. organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym,

 5. wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, myśliwskiego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą,

 6. zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej,

 7. działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei kolekcjonerskich na terenie Polski,

 8. propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych będących odbiciem zainteresowań Członków,

 9. popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej,

 10. wspieranie Członków w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości,

 11. pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu,

Patriotyzm i Społeczeństwo Obywatelskie

 1. kształtowanie u Członków patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,

 2. wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnych państwa w czasie pokoju,

 3. propagowanie postaw wolontariackich i propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,

 4. pielęgnowanie wartości opartych na haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”, udział w obchodach i uroczystościach państwowych, religijnych i narodowych,

 5. przekazywanie i propagowanie wiedzy historycznej i tradycji oręża Wojska Polskiego,

 6. podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Ruchu Strzeleckiego,

 7. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,

 8. przygotowanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej,

 9. przygotowanie Członków do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez przedstawienie wymagań każdej ze służb, wstępne sprawdzenie predyspozycji kandydatów do danej służby, pomoc w uzyskaniu stosownych kwalifikacji/ sprawności

Kursy i Szkolenia

 1. nieustanne dążenie do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej Członków,

 2. działanie w zakresie propagowania i rozwoju kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego,

 3. popularyzację i poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości oraz obronności i bezpieczeństwa państwa,

 4. przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości, resocjalizacja i wspieranie osób i środowisk dotkniętych problemami alkoholizmu, narkomanii, ubóstwa i wykluczenia społecznego,

System Ratowniczy

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ratownictwa medycznego i kwalifikowanego, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, realizowanie programów profilaktycznych oraz programów społecznych,

Łączność

 1. konsolidacja środowisk osób zainteresowanych łącznością radiową w zakresie przewidzianym w przepisach o używaniu radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacji,

 2. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych,

 3. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie budowy i obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych,

 4. pozyskiwanie nowych rozwiązań technicznych w zakresie łączności.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak i za granicą,

 2. uprawianie strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego oraz innych sportów obronnych,

 3. wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni,

 4. naukę i propagowanie strzelectwa precyzyjnego poprzez organizowanie spotkań i warsztatów,

 5. krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną, w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej,

 6. kolekcjonerstwo, rekonstrukcję, odtwarzanie, odbudowę i renowację wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem,

 7. udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie,

 8. współpracę z resortami obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych, administracji, cyfryzacji, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, podległymi im służbami, organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych,

 9. udział w obchodach i uroczystościach państwowych, religijnych i narodowych;

 10. organizowanie i udział w przedsięwzięciach, kursach, szkoleniach, zawodach oraz propagowanie bezpieczeństwa,

 11. realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia,

 12. współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie,

 13. popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu,

 14. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa,

 15. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej służącej popularyzacji Stowarzyszenia i jego celów,

 16. organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, kursów, wykładów i szkoleń,

 17. prowadzenie ćwiczeń i obozów,

 18. organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,

 19. prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,

 20. szkolenie kadry instruktorskiej,

 21. organizowanie zbiórek publicznych,

 22. wspieranie działań Członków zajmujących się pracami nad nowymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie łączności

 23. w razie potrzeby i w miarę posiadanych możliwości, organizowanie, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych, celem zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych zagrożeń powszechnych,

 24. prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnień,

 25. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów i zadań Stowarzyszenia.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 5.

 1. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 6.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia i popierająca jego działalność, która:

 1. ukończyła 16 rok życia,

 2. w wypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - przedstawi zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przystąpienie do Stowarzyszenia,

 3. złoży pisemną deklarację członkowską,

 4. uzyska zatwierdzenie deklaracji członkowskiej przez Zarząd.

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej zatwierdzonej przez Zarząd.

 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia bądź zasłużona w dziedzinie obronności państwa w szczególności kombatanci, weterani wojenni i weterani misji zagranicznych a także osoby, które wniosły wybitny wkład w propagowanie i rozwój sportów strzeleckich. Członkiem honorowym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 7.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,

 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 4. uczestniczyć w pracach i wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,

 5. korzystania z mienia i świadczeń Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania postanowień Statutu oraz decyzji i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. dbania o dobre imię i majątek Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

 1. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana nieodpłatnie, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

 2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władzach Stowarzyszenia. Członkom wspierającym i honorowym przysługują również uprawnienia, o których mowa w ust. 1 lit. c)-e).

 3. Członkowie wspierający mają obowiązek wniesienia opłaty wpisowej, regularnego opłacania składek członkowskich, dbania o dobre imię i majątek Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz decyzji i uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z wniesienia opłaty wpisowej, opłacania składek członkowskich, mają obowiązek dbania o dobre imię i majątek Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz decyzji i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 8.

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustępuje wskutek:

 1. pisemnej rezygnacji wniesionej do Zarządu;

 2. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu:

 • z powodu nieprzestrzegania Statutu oraz decyzji i uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach i działaniach Stowarzyszenia,

 • z powodu nie opłacenia składek za okres co najmniej trzech miesięcy,

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,

 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za czyn zabroniony popełniony z winy umyślnej,

 3. pozbawienia przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego za działania nieetyczne, sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym lub Statutem Stowarzyszenia,

 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit c)-f), Zarząd skreśla z listy członków osobę, której przynależność ustała w związku ze wskazanymi okolicznościami.

§ 9.

Od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia lub wykluczenia spośród członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 10.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć (5) lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, których kadencja upłynęła, pełnią swoje obowiązki do chwili wyboru nowego składu organu.

 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. W przypadku, w którym Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania Członków do października danego roku, zwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 2. nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie miesiąca od zaistnienia okoliczności uzasadniających zwołanie zebrania. W przypadku, w którym Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ww. terminie, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 1. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd, a w określonych w ust. 2 sytuacjach Komisja Rewizyjna, podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania. Członkowie zawiadamiani są poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz drogą listowną lub, za zgodą członka, za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS lub poczty elektronicznej.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

 2. określanie zasad uiszczania oraz wysokość składek członkowskich i opłaty wpisowej,

 3. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu oraz skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów Stowarzyszenia,

 4. wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 7. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

 8. uchwalanie zmian Statutu,

 9. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Zarząd jest powołany do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych oraz kierowania całością działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 2. W skład Zarządu wchodzi:

 1. Prezes Zarządu,

 2. Wiceprezes Zarządu,

 3. Sekretarz.

 1. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z tym zastrzeżeniem że dla dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd, wymagana jest uprzednia zgoda Komisji Rewizyjnej.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 4. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i działań Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,

 6. zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zebrania Członków.

 1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:

 1. upływu kadencji,

 2. nieuzyskania absolutorium,

 3. zrzeczenia się funkcji członka Zarządu,

 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

 1. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły, które podpisywane są przez obecnych członków Zarządu.

§ 13.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków – Przewodniczącego i dwóch Członków. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym  w posiedzeniach Zarządu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 5. W wykonywaniu swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, a także prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od innych organów i członków Stowarzyszenia.

 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, przedstawianie Zarządowi wniosków i wydawanie zaleceń w  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,

 2. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektowanych uchwał i postanowień Zarządu i Walnego Zebrania Członków, jeśli mogłyby one spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

 4. składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków,

 5. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu,

 6. składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie odwołania członków Zarządu w przypadkach uzasadnionych stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Rozdział V.

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 14.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

 2. środki pieniężne,

 3. inne prawa majątkowe.

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego statutowych celów.

§ 15.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składki członkowskie,

 2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

 3. dochody z organizowanych odpłatnie imprez okolicznościowych,

 4. dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

 5. dochody z majątku Stowarzyszenia,

 6. ofiarność publiczna.

 1. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. PKD 10.85.Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;

 1. PKD 14.13.Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;

 1. PKD 14.12.Z

Produkcja odzieży roboczej;

 1. PKD 18.12.Z

Pozostałe drukowanie;

 1. PKD 18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

 1. PKD 18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi;

 1. PKD 25.71.Z

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców;

 1. PKD 25.73.Z

Produkcja narzędzi;

 1. PKD 25.99.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 1. PKD 26.11.Z

Produkcja elementów elektronicznych;

 1. PKD 26.30.Z

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

 1. PKD 26.40.Z

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;

 1. PKD 26.51.Z

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

 1. PKD 28.24.Z

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych;

 1. PKD 28.49.Z

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych;

 1. PKD 28.99.Z

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 1. PKD 30.30.Z

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;

 1. PKD 32.30.Z

Produkcja sprzętu sportowego;

 1. PKD 33.12.Z

Naprawa i konserwacja maszyn;

 1. PKD 33.13.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

 1. PKD 33.16.Z

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych;

 1. PKD 46.42.Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

 1. PKD 46.52.Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

 1. PKD 46.69.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;

 1. PKD 46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

 1. PKD 47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 1. PKD 47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 1. PKD 47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 1. PKD 47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 1. PKD 47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 1. PKD 47.79.Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 1. PKD 47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

 1. PKD 47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

 1. PKD 47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

 1. PKD 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

 1. PKD 47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

 1. PKD 55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

 1. PKD 55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

 1. PKD 55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie;

 1. PKD 56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne;

 1. PKD 56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

 1. PKD 56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów;

 1. PKD 58.11.Z

Wydawanie książek;

 1. PKD 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza;

 1. PKD 59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

 1. PKD 59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

 1. PKD 59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;

 1. PKD 61.20.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

 1. PKD 61.30.Z

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

 1. PKD 61.90.Z

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;

 1. PKD 62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

 1. PKD 62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

 1. PKD 63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

 1. PKD 63.91.Z

Działalność agencji informacyjnych;

 1. PKD 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

 1. PKD 72.19.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

 1. PKD 74.20.Z

Działalność fotograficzna;

 1. PKD 74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 1. PKD 77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

 1. PKD 77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 1. PKD 79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki;

 1. PKD 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 1. PKD 84.22.Z

Obrona narodowa;

 1. PKD 84.24.Z

Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne;

 1. PKD 85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 1. PKD 85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;

 1. PKD 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację;

 1. PKD 86.90.D

Działalność paramedyczna;

 1. PKD 86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 1. PKD 93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

 1. PKD 93.11.Z

Działalność obiektów sportowych;

 1. PKD 93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem;

 1. PKD 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 1. PKD 91.03.Z

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;

 1. PKD 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 1. PKD 95.12.Z

Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

 1. PKD 96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

 1. PKD 96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

ROZDZIAŁ VI.

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 17.

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

 3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele związane z rozwojem ruchu strzelectwa sportowego.

Straszyn, dnia 25.06.2017 r.