SZKOLENIE
Szkolenie w naszej jednostce można podzielić na trzy etapy:

Pierwszym jest etap rekrucki, kiedy to ochotnik poznaje zasady funkcjonowania, współzależności i tryb szkolenia, jaki panuje w jednostce strzeleckiej. Może, po uprzedniej zgodzie przełożonych brać udział we wszystkich zajęciach i uroczystościach Związku do szczebla Pomorskiego okręgu strzeleckiego włącznie. Odnajduje się w jednostce, bądź stwierdza, że nie jest ona miejscem dla niego. Na tym etapie kładzie się główny nacisk, na naukę pracy w zespole, hartowanie ducha walki oraz poznawania swoich własnych możliwości. Okres ten może skończyć się dwojako - przystąpieniem do przyrzeczenia strzeleckiego, bądź jego powtórzeniem, w przypadku, gdy przełożeni stwierdzą, że rekrut nie angażował się należycie w życie jednostki, bądź nie wykazywał postępów w trakcie szkolenia. Rekrut niedopuszczony do przyrzeczenia, ma prawo do dalszego uczestnictwa w zajęciach, a przede wszystkim, możliwość poprawienia swoich wyników do czasu następnego przyrzeczenia strzeleckiego.

Drugim etapem jest szkolenie właściwe, podczas którego strzelcy utrwalają oraz poszerzają wiedzę i umiejętności z tematyki, z którą zapoznali się będąc rekrutami. Uczą się także nowych, bardziej skomplikowanych i wymagających zagadnień. Strzelec biorąc udział w obozie unitarnym, zdając pozytywnie egzaminy końcowe, uzyskuje prawo do wyjazdów na zgrupowania szkoleniowe, wyjazdy okolicznościowe oraz uroczystości o charakterze patriotycznym w całym kraju. Główny nacisk kładziony jest tu na odpowiednie przygotowanie strzelca do realizacji wcześniej określonego zadania, najefektywniejszego wykorzystania sprzętu, który posiada, a także wyrobienia w nim poprawnych nawyków w zależności od sytuacji, w której przyjdzie mu się znaleźć.

Etapem trzecim i ostatnim, jest szkolenie specjalistyczne. Strzelec opanowuje poznane zagadnienia w sposób niemalże mistrzowski, kształcony jest w kierunku instruktora, dowódcy drużyny, plutonu. Osoba taka potrafi przygotować i przeprowadzić dowolne zajęcia, a także przekazać posiadaną wiedzę i umiejętności młodszym kolegom. Szkolenie w tym kierunku rozpoczyna osoba która przez cały okres służby bierze aktywny udział w życiu jednostki strzeleckiej, a także osiąga bardzo dobre wyniki w szkoleniach wewnętrznych jak i zewnętrznych.